Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Jaarverslag OWIN 2010

30-6-2011
Het bestuur vergaderde elke eerste woensdag van de maand bij de Woord te Corle met uitzondering van de maand januari en augustus. Bij de bestuursvergadering waren naast de bestuursleden ook de ambtelijk secretaris en adviseur namens de gemeente en adviseur van het bestuur aanwezig.
2010 stond in het teken van het 40 jarig jubileum. De OWIN heeft een aantal activiteiten op touw gezet hiervoor. In totaal zijn er door de OWIN leden 1.000 kaarten gekocht voor Jesus Christ Superstar in de Steengroeve. De nieuwjaarsbijeenkomst stond in het teken van het 40 jarig bestaan. Tevens is er een minisymposium gehouden met als thema MVO.
 
Activiteiten en bijeenkomsten.
 
1. Belangenbehartiging op het gebied van ondernemingsklimaat in 2010
 
Algemeen staat de OWIN voor de verbetering van het ondernemingsklimaat in Winterswijk. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen, verbetering bereikbaarheid, milieu. Deze belangenbehartiging vindt plaats op collectief niveau.
 
In dit kader heeft het OWIN bestuur in 2010 tweemaal vergaderd met het College van B&W te weten op 22 juni en 26 oktober. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking nieuwe College. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de leegstand, bouwstop Winterswijk, financiële situatie gemeente en uiteraard de beschikbaarheid bedrijventerreinen.
Naast het College ziet de OWIN ook de Winterswijkse fractievoorzitters als gesprekspartner. In 2010 is er een bijeenkomst geweest waar de fractievoorzitters met elkaar en de OWIN leden in debat konden.
De beïnvloeding van de Regio Achterhoek, de Provincie en zelfs de landelijke politiek vindt plaats via het lidmaatschap van de OWIN van VNO NCW Achterhoek. De OWIN neemt deel in het SIKA van VNO NCW Midden en wordt zo geïnformeerd over activiteiten rond arbeidsmarkt en scholing en recessie.  Nieuwe voorzitter van VNO NCW Achterhoek is de heer Gerrit Pillen.
 
Collectieve bedrijfsbeveiliging is in 2008 weer van start gegaan. De OWIN leden aangesloten op de mailbox van de politie waar door de politie gemeld wordt welke verdachte zaken zich voordoen op de industrieterreinen. In 2010 is het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen.
De OWIN heeft zich gebogen over de verkeerscirculatie in en rond Winterswijk en heeft Goudappel en Coffeng de opdracht gegeven het één en ander nader te onderzoeken.  Dit zal een punt blijven in de besprekingen tussen het OWIN bestuur en de gemeente.
 
Ook in 2010 heeft de OWIN zich bezig gehouden met de herstructurering bedrijventerrein Noord.
 
In 2008 is citymarketing van start gegaan met het opstellen van een plan. De OWIN neemt via de heer Bussman deel in het bestuur ervan. De OWIN heeft het initiatief dit jaar ook financieel ondersteund met een reservering van € 10.000,-. Het OWIN bestuur heeft aangegeven dat het Raadhuis de plek is voor het informatiecentrum.
 
In 2010 is de OWIN van start gegaan met het WIC, namens de OWIN zit de heer Bussman in het bestuur. Inmiddels zijn er voldoende leden geworven om het project doorgang te laten vinden.
 
Belangrijk thema voor de OWIN was de opstelling van de structuurvisie van de gemeente die het kader vormt voor de ruimtelijke plannen van de gemeente. De OWIN had vooral moeite met het proces, dit zeer belangrijke stuk moest met stoom en kokend water opgesteld worden.
 
Tenslotte neemt het OWIN bestuur ook een plek in Natura 2000.
 
2. Informatieverstrekking naar de leden
 
De website is voor de OWIN een belangrijk middel voor informatieverstrekking naar de leden. Ook in 2010 zijn de ledenbijeenkomsten weer op de site vermeld.
 
3. Netwerken
 
De OWIN is de bindende factor in het lokale netwerk. Door het organiseren van lokale bijeenkomsten krijgen de OWIN leden de kans elkaar te ontmoeten.
 
In 2010 zijn de volgende ledenbijeenkomsten georganiseerd:
 
8 januari, een nieuwjaarsbijeenkomst bij het Strandbad. 40 jaar OWIN werd tot in de vroege uurtjes gevierd.
 
Op 4 februari heeft de OWIN samen met ABH City een verkiezingsdebat georganiseerd. de fractievoorzitters gingen met elkaar en de aanwezige leden in debat. In totaal 100 leden van OWIN en ABH gaven gehoor aan de uitnodiging.
 
Op 25 maart zijn we op bedrijfsbezoek geweest bij Philips Lighting. Thema’s MVO en led verlichting. Rond de 60 leden waren aanwezig.
 
16 juni is er een wijnproeverij gehouden in het kader van 40 jaar OWIN voor de leden bij de Woord, in totaal 40 leden waren daarbij aanwezig.
 
Op 15 september is de algemene ledenvergadering gehouden bij De Woord in Corle. Thema was MVO en werd nader toegelicht door de heer Hesselink van Koffiebranderij Hesselink en de heer Schröder van Schröder Bouwmanagement.
 
2 december stond in het teken van regionale projecten waaronder Echt Achterhoek door de heer Wilschut, WIC door Gosse Visser en Achterhoek 2020 door de heer Stor.  
  
4. Onderwijs en arbeidsmarkt
 
Zorgwekkend blijft de terugloop van het aantal leerlingen in het technische beroepsonderwijs. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven dat aangesloten is bij de OWIN. Daarom is de stimulering van technisch onderwijs een speerpunt voor de OWIN. De OWIN voert dit speerpunt uit aan de hand van concrete projecten. Ook in 2010 is de OWIN weer betrokken geweest bij het technieklokaal en Edustrie.
Namens de OWIN participeert Jan Rademaker in diverse samenwerkingsverbanden en projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De stichting Edustrie maar ook Project NO2, technieklokaal, techniekdag, regionale arrangementen en docentenstages behoren tot het aandachtsveld van de OWIN. In 2010 is een bedrag van € 1.000,- gegeven aan de techniekdag die in Winterswijk plaatsvond.
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk