Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Jaarverslag OWIN 2009

7-10-2010
Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand bij de Woord te Corle met uitzondering van de maand januari. Bij de bestuursvergadering zijn naast de bestuursleden ook de ambtelijk secretaris en adviseur namens de gemeente en adviseur van het bestuur aanwezig. Het ledenbeleid is in 2009 herzien en in de ledenvergadering van 8 juli 2009 geaccordeerd door de leden.
 
Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand bij de Woord te Corle met uitzondering van de maand januari. Bij de bestuursvergadering zijn naast de bestuursleden ook de ambtelijk secretaris en adviseur namens de gemeente en adviseur van het bestuur aanwezig. Het ledenbeleid is in 2009 herzien en in de ledenvergadering van 8 juli 2009 geaccordeerd door de leden.
 
De lijst aan activiteiten wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:
 
1.         Belangenbehartiging op het gebied van ondernemingsklimaat in 2009
 
Algemeen staat de OWIN voor de verbetering van het ondernemingsklimaat in Winterswijk. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen, verbetering bereikbaarheid, milieu. Deze belangenbehartiging vindt plaats op collectief niveau.
 
In dit kader heeft het OWIN bestuur in 2009 tweemaal vergaderd met het College van B&W te weten op 24 februari en 3 november (?). Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de recessie, verssituatie Winterswijk en uiteraard de beschikbaarheid bedrijventerreinen. Algemeen wil het OWIN bestuur toe naar een wat informeler meer brainstormachtige bijeenkomst met het College.
Naast het College ziet de OWIN ook de Winterswijkse fractievoorzitters als gesprekspartner. In 2009 is er begin februari wederom goed overleg geweest.  
 
De beïnvloeding van de Regio Achterhoek, de Provincie en zelfs de landelijke politiek vindt plaats via het lidmaatschap van de OWIN van VNO NCW Achterhoek. De OWIN neemt deel in het Achterhoeks Voorzitters Platform van VNO NCW Midden en wordt zo geïnformeerd over activiteiten rond arbeidsmarkt en scholing en recessie.  In 2009 is het AVP ter discussie gesteld. OWIN heeft aangegeven achter de regionale platform functie van VNO NCW te staan. Het AVP heet nu SIKA.
 
 
Collectieve bedrijfsbeveiliging is in 2008 weer van de grond getrokken. Gezamenlijk  met de industriële kringen in de gemeenten Aalten en Oost Gelre is gekozen voor Veneberg als beveiliger. Tevens zijn de OWIN leden aangesloten op de mailbox van de politie waar door de politie gemeld wordt welke verdachte zaken zich voordoen op de industrieterreinen. In 2009 is het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen van start gegaan. Naar verwachting zal dit project in 2010 afgerond zijn.
De OWIN heeft zich gebogen over de verkeerscirculatie in en rond Winterswijk en heeft Goudappel en Coffeng de opdracht gegeven het één en ander te onderzoeken.  Dit zal een punt blijven in de besprekingen tussen het OWIN bestuur en de gemeente.
 
In 2008 is citymarketing van start gegaan met het opstellen van een plan. De OWIN doet mee in de werkgroep die hiervoor opgericht is. De OWIN steunt het initiatief en zal er alles aan doen dit bij de leden onder de aandacht te brengen. Het OWIN bestuur heeft aangegeven dat het Raadhuis de plek is voor het informatiecentrum.
 
De OWIN is nauw betrokken bij de opstelling van rapport en planvorming Toekomst Winterswijk 2050.
 
 
Belangrijk thema voor de OWIN was de opstelling van de structuurvisie van de gemeente. De OWIN had vooral moeite met het proces, dit zeer belangrijke stuk waar ook bestemmingsplannen op gemaakt kunnen worden moest met stoom en kokend water opgesteld worden.
 
Tenslotte neemt het OWIN bestuur ook een plek in Natura 2000.
 
2.         Informatieverstrekking naar de leden
 
De website is voor de OWIN een belangrijk middel voor informatieverstrekking naar de leden. Ook in 2009 zijn de ledenbijeenkomsten weer op de site vermeld.
 
3.         Netwerken
 
De OWIN is de bindende factor in het lokale netwerk. Door het organiseren van lokale bijeenkomsten krijgen de OWIN leden de kans elkaar te ontmoeten.
 
In 2008 zijn de volgende ledenbijeenkomsten georganiseerd:
 
9 januari, een nieuwjaarsbijeenkomst bij ’t Reuselink  in Winterswijk waarbij ook de partners uitgenodigd zijn. In totaal 75 personen gaven gehoor aan de uitnodiging.
 
Op 21 april heeft de OWIN samen met ABH City een bijeenkomst over Winterswijk in crisistijd georganiseerd. sprekers waren de heer Stor van het Act en mevrouw Hogendijk van de gemeente die een nadere toelichting heeft gegeven over het gemeentelijke inkoopbeleid. In totaal 60 leden gaven gehoor aan de uitnodiging.
 
Op 8 juli is de algemene ledenvergadering gehouden bij De Woord in Corle. Thema was bedrijfsbeveiliging met sprekers namens Veneberg en een ex crimineel die vanuit de ogen van een inbreker bedrijven bekijkt en wijst op gaten in de beveiliging. In totaal 40 leden en partners waren aanwezig.
 
22 oktober is er een start gemaakt met het thema dat het OWIN bestuur gekozen heeft voor tweede deel 2009 en eerste helft 2010 te weten Maatschappelijk Ondernemen. Onder leiding van de heer Joldersma discussieerden de heer van heerde (oud predikant) en de heer Heinen over de invulling van MVO door het bedrijfsleven. Rond de 50 leden waren hierbij aanwezig. 
 
9  december is er een bijeenkomst geweest in samenwerking met Kroese Wevers, thema MVO en financiering en fiscale actualiteiten. Deelname 40 leden.
 
 
4.         Onderwijs en arbeidsmarkt
 
Zorgwekkend is de terugloop van het aantal leerlingen in het technische beroepsonderwijs. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven dat aangesloten is bij de OWIN. Daarom is de stimulering van technisch onderwijs een speerpunt voor de OWIN. De OWIN voert dit speerpunt uit aan de hand van concrete projecten.
Ook in 2009 is de OWIN weer betrokken geweest bij het technieklokaal en Edustrie. Voor wat betreft Edustrie is er gekeken naar een andere invulling van activiteiten. Het technieklokaal loopt goed.Namens de OWIN participeert Jan Rademaker in diverse samenwerkingsverbanden en projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De stichting Edustrie maar ook Project NO2, technieklokaal, techniekdag, regionale arrangementen en docentenstages behoren tot het aandachtsveld van de OWIN.
 
5.         Overige projecten
 
40 jaar OWIN: in 2010 bestaat de OWIN 40 jaar en in 2009 zijn de eerste ideeën verder vormgegeven. Besloten is een feest te geven voor de werkgevers dat plaats zal vinden in de eerste week van januari 2010. Het feest voor de werknemers zal plaatsvinden in de steengroeve met de musical Jesus Christ Superstar. In oktober van 2010 zullen de Winterswijkse bedrijven hun deuren opzetten voor de Winterswijkse bevolking. Het idee voor een groot symposium over MVO gaat plaatsvinden in een afgeslankte vorm vanwege de recessie.
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk