Vrijdagmiddagborrel 10 mei 2019

10-04-2019
Lees verder

Bedrijfsbezoek Hittech Bihca op 3 april 2019

15-03-2019
Lees verder

Bijeenkomst 6 februari 2019

20-01-2019
Lees verder

Nieuws

Jaarverslag OWIN 2008

3-8-2009
Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand bij Golden Tulip Winterswijk met uitzondering van de maand januari. Bij de bestuursvergadering zijn naast de bestuursleden ook de ambtelijk secretaris en adviseur namens de gemeente en adviseur van het bestuur aanwezig.
 
Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand bij Golden Tulip Winterswijk met uitzondering van de maand januari. Bij de bestuursvergadering zijn naast de bestuursleden ook de ambtelijk secretaris en adviseur namens de gemeente en adviseur van het bestuur aanwezig.
 
De lijst aan activiteiten wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:
 
1.             Belangenbehartiging op het gebied van ondernemingsklimaat in 2008
 
Algemeen staat de OWIN voor de verbetering van het ondernemingsklimaat in Winterswijk. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen, verbetering bereikbaarheid, milieu. Deze belangenbehartiging vindt plaats op collectief niveau.
 
In dit kader heeft het OWIN bestuur in 2008 eenmaal vergaderd met het College van B&W. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de citymarketing, beschikbaarheid bedrijfsgrond en actualiteiten.
Naast het College ziet de OWIN ook de Winterswijkse fractievoorzitters als gesprekspartner. In 2008 is er gesproken over lokale lasten en evaluatie beschikbaarheid bedrijventerreinen.
Er zijn twee vergaderingen van de OICD zijn geweest. De OWIN was al langere tijd niet tevreden over dit overleg, zeker vanwege de enorme gedetailleerdheid van de thema’s. Besloten is om meer op beleidsmatig niveau te praten onder leiding van een vaste voorzitter, wethouder Uffink. Besloten is in 2008 om het OICD overleg in de huidige vorm niet meer te laten plaatsvinden.
 
De beïnvloeding van de Regio Achterhoek, de Provincie en zelfs de landelijke politiek vindt plaats via het lidmaatschap van de OWIN van VNO NCW Achterhoek. De OWIN neemt deel in het Achterhoeks Voorzitters Platform van VNO NCW Midden en wordt zo geïnformeerd over activiteiten rond arbeidsmarkt en scholing en recessie.  
 
In 2008 heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheden voor een reclamefonds voor bedrijventerreinen. Dit project zal de komende jaren de aandacht vergen.
 
Collectieve bedrijfsbeveiliging is in 2008 weer van de grond getrokken. Gezamenlijk  met de industriële kringen in de gemeenten Aalten en Oost Gelre is gekozen voor Veneberg als beveiliger. Tevens zijn de OWIN leden aangesloten op de mailbox van de politie waar door de politie gemeld wordt welke verdachte zaken zich voordoen op de industrieterreinen. Tevens is de wens uitgesproken om in 2009 het Keurmerk Veilig Ondernemen te hebben.
 
De OWIN heeft zich gebogen over de verkeerscirculatie in en rond Winterswijk en is tot de conclusie gekomen dat er het één en ander verbeterd moet worden. Dit zal een punt blijven in de besprekingen tussen het OWIN bestuur en de gemeente.
 
In 2008 is citymarketing van start gegaan met het opstellen van een plan. Ook de OWIN doet mee in de werkgroep die hiervoor opgericht is.
 
De OWIN is nauw betrokken bij de opstelling van rapport en planvorming Toekomst Winterswijk 2050.
 
Tenslotte neemt het OWIN bestuur ook een plek in Natura 2000.
 
2.             Informatieverstrekking naar de leden
 
De website is voor de OWIN een belangrijk middel voor informatieverstrekking naar de leden. ook in 2008 zijn de ledenbijeenkomsten weer op de site vermeld. Doel is om in 2009 de website van meer relevante informatie te voorzien.  
 
3.             Netwerken
 
De OWIN is de bindende factor in het lokale netwerk. Door het organiseren van lokale bijeenkomsten krijgen de OWIN leden de kans elkaar te ontmoeten.
 
In 2008 zijn de volgende ledenbijeenkomsten georganiseerd:
 
10 januari, een swingende nieuwjaarsbijeenkomst bij de Beukenhorst in Winterswijk waarbij ook de partners uitgenodigd zijn. In totaal 90 personen gaven gehoor aan de uitnodiging.
 
Op 17 maart trok de bijeenkomst over binden en boeien rond de 50 deelnemers. Er ontstond een levendige discussie over hoe werknemers geïnteresseerd in je bedrijf te houden.  
 
Op 19 juni is de algemene ledenvergadering gehouden bij de Steengroeve (Ankerpoort). Na een presentatie van directeur Gerard ten Dolle kon men een kijkje nemen in de groeve en productieruimtes. De leden vergadering trok 65 deelnemers.
 
23 september is het geluidsbeleid onder de loep genomen. Voor deze bijeenkomst waar 40 leden op af kwamen, is samengewerkt met de gemeente.
 
Tenslotte vond de bijeenkomst inzake Natura 2000 en de gevolgen voor het Winterswijkse bedrijfsleven plaats op 5 november. Ook hier konden we rekenen op 50 deelnemers.
 
Op 10 december is aandacht besteed aan fiscale en juridische actualiteiten. Deze bijeenkomst kon op de belangstelling van 40 leden rekenen.
 
4.             Onderwijs en arbeidsmarkt
 
Zorgwekkend is de terugloop van het aantal leerlingen in het technische beroepsonderwijs. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven dat aangesloten is bij de OWIN. Daarom is de stimulering van technisch onderwijs een speerpunt voor de OWIN. De OWIN voert dit speerpunt uit aan de hand van concrete projecten.
Ook in 2008 is de OWIN weer betrokken geweest bij het technieklokaal en Edustrie. Voor wat betreft Edustrie is er gekeken naar een andere invulling van activiteiten. Het technieklokaal loopt goed, de OWIN heeft zich ingespannen voor het verkrijgen van nieuwe sponsoren. De garantstelling van de OWIN bleek niet nodig, het project is financieel gezond. Docentenstages zijn er in 2008 georganiseerd.
 
 
5.             Overige projecten
 
40 jaar OWIN: in 2010 bestaat de OWIN 40 jaar en er is in 2008 reeds een start gemaakt met de opzet van activiteiten die het 40 jarig bestaan gaan opluisteren. Tevens zijn de bestuursleden verdeeld over de diverse activiteiten.
Kroese Wevers
Echt Achterhoek 100% Winterswijk